Privacybeleid

Zuyd Groep is een samenwerkingsverband tussen de bij Zuyd Groep aangesloten rechtspersonen. De rechtspersonen hebben een samenwerkingsverband maar sluiten zelfstandig overeenkomsten met derden c.q. cliënten. Zij behandelen zaken zelfstandig, op eigen titel en voor eigen rekening en risico uit hoofde van hun rechtspersoon.

Verwerkingsverantwoordelijke

Zuyd Groep is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Zuyd Groep beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Zuyd Gerechtsdeurwaarders is ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Wat verzamelen we en waarom?

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijke persoon.

Zuyd Groep verwerkt veel persoonsgegevens, waaronder regelmatig een aantal bijzondere persoonsgegevens. Naast de wetgeving vanuit de AVG heeft Zuyd Groep ook te maken met de wetgeving die specifiek geldt voor de gerechtsdeurwaarders en bewindvoerders.

Van wie verzamelen we gegevens?

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens. Dat kan van u of van u en uw partner zijn als er bijvoorbeeld een gezamenlijke schuld is. Als u wordt vertegenwoordigd door een ander, bijvoorbeeld een bewindvoerder, schuldhulpverlener of advocaat, dan verzamelen we ook van deze persoon een beperkt aantal (contact)gegevens.

Van een minderjarige met een schuld, verzamelen en gebruiken we ook de gegevens van de ouder(s) of van de voogd.

Cameratoezicht

We hebben voor uw en onze veiligheid cameratoezicht. Daar waar dit het geval is wordt dit aangegeven. Deze beelden worden na 72 uur gewist.

Verwerkingsdoeleinden

De verwerking van persoonsgegevens door de gerechtsdeurwaarder geschiedt ten behoeve van:

 • de uitoefening van ambtelijke taken als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Gerechtsdeurwaarderswet;
 • de uitoefening van niet ambtelijke werkzaamheden als bedoeld in artikel 22, eerste lid van de Gerechtsdeurwaarderswet.

Categorieën van gegevens

De verwerking van persoonsgegevens kan betrekking hebben op:

 • naam, adres, postbusnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, titulatuur, telefoonnummer, telefaxnummer, email-adres;
 • BRP-nummer, BSN en andere identificerende gegevens;
 • gegevens over inkomen, bezittingen en schulden;
 • gegevens met betrekking tot het in het verleden verrichte of lopende acties, of transacties in zaken die van invloed kunnen zijn op respectievelijk voortvloeien uit de bij òf krachtens wet of door de opdrachtgever opgedragen taken en werkzaamheden;
 • gegevens over de in die zaken van de wederpartij ontvangen bedragen en op hem verhaalbare kosten;
 • andere voor het doel van de verwerking noodzakelijke niet te categoriseren gegevens.

Grondslag van de verwerking

Zuyd Gerechtsdeurwaarders moet het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit de AVG.

Het grootste gedeelte van de verwerkingen gebeurt vanuit:

 • de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
 • de wettelijke verplichtingen vanuit onder andere de Gerechtsdeurwaarderswet;
 • de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • het gerechtvaardigd belang van de opdrachtgever en de gerechtsdeurwaarder.
Met welke externe partijen delen wij uw gegevens?

Als dit voor de uitoefening van de ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden nodig is, delen wij uw gegevens met externe partijen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld onze opdrachtgever, rechterlijke instanties, openbare- en gesloten registers, de inkomstenbron, slotenmakers, andere gerechtsdeurwaarders en het digitaal beslagregister één en ander uitsluitend – voor zover nodig bij het verrichten van de bij of krachtens de wet opgedragen taken en werkzaamheden.

De gegevens worden incidenteel door Zuyd Groep aan een instantie in een derde land verstrekt, indien internationale verdragen dit vereisen.

Verstrekking van gegevens vindt niet plaats als dit in strijd zou zijn met de geheimhoudingsplicht van Zuyd Groep.

Ook hier is voor Zuyd Groep de Gedragscode gerechtsdeurwaarders en/of bewindvoerders ter bescherming persoonsgegevens leidend.

Waar worden de persoonsgegevens door Zuyd Groep opgeslagen?

Voor het verwerken van persoonsgegevens werkt Zuyd Groep met een automatiseringssysteem waarbij de persoonsgegevens binnen de EER worden opgeslagen.

Beveiliging persoonsgegevens

Zuyd Groep is verplicht om door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen persoonsgegevens op een dusdanige manier te verwerken dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (integriteit en vertrouwelijkheid).

Bewaartermijn persoonsgegevens

Zuyd Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Indien noodzakelijk kan Zuyd Groep besluiten dat documenten en/of gegevens voor een langere termijn worden bewaard.

Wil u iets aanpassen of heeft u een vraag?

Zuyd Groep streeft ernaar om de gegevens correct in haar systemen te verwerken. Mocht u desondanks merken dat uw gegevens niet juist zijn verwerkt dan horen wij dit graag. U heeft bijvoorbeeld recht op inzage in of correctie van uw gegevens.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Zuyd Groep van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Zuyd Groep behandelt uw verzoek binnen een maand na ontvangst.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Zuyd Groep dient hierbij wel uit te gaan van de officiële registers. Wilt u bijvoorbeeld uw adres laten wijzigen, dan moet u dat eerst in de Basisadministratie Persoonsgegevens van uw gemeente wijzigen.

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:
Zuyd Groep
Inzageverzoek AVG
Transportlaan 123-127
6163 CX Geleen

Hoe kunt u een klacht indienen?

Daarnaast bestaat voor de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld als wij gegevens van u verzamelen en u ontevreden bent over deze privacyverklaring of de wijze waarop we met uw gegevens omgaan.

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 30 (alleen volgens afspraak)
2594 AV Den Haag

Postadres:
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900-2001201 (gebruikelijke telefoonkosten)

Meldplicht datalekken en andere eisen vanuit de AVG

De AVG vereist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van de data. Zuyd Gerechtsdeurwaarders zal als verwerkingsverantwoordelijke melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het naleven van de AVG is onderdeel van ons dagelijks beleid. Naast een datalekprotocol heeft Zuyd Gerechtsdeurwaarders ook een register voor de verwerkingsactiviteiten opgesteld, is er beleid voor het doen van een Privacy impactanalyse (PIA), worden er verwerkersovereenkomsten afgesloten en worden onze medewerkers met betrekking tot het informatiebeveiligingsbewustzijn getraind.

Zuyd Groep heeft een functionarissen voor gegevensbescherming (FG) aangesteld, te weten: Cindy Puts.

Zij is als volgt te bereiken:
Per post:
Transportlaan 123-127, 6163 CX Geleen (t.a.v. de Functionaris voor de gegevensbescherming)

Per e-mail: compliance@zuydgroep.nl

Per telefoon: 085-1304655

Heeft u vragen over de gegevens die Zuyd Gerechtsdeurwaarders verzamelt, of hoe wij deze verwerken, neemt u dan contact met ons op. Ook bij de constatering van een (mogelijk) datalek of vragen hierover kunt u contact opnemen met één van onze FG’s.

Aanpassing van deze privacyverklaring

We zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. We passen deze verklaring aan als we nieuwe of andere gegevens verzamelen of als er sprake is van wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen.

Cookieverklaring

De websites van Zuyd Groep maken gebruik van cookies. Dat doen we om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zo kunnen wij dankzij cookies onze websites gebruiksvriendelijker maken en u van relevante informatie voorzien. Indien van toepassing vragen wij uw toestemming. Het kan zijn dat bepaalde functionaliteiten van de website niet goed functioneren als u de cookies niet accepteert.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die onze websites op uw computer, tablet of mobiele telefoon zetten. Deze tekstbestanden onthouden informatie over uw websitegebruik. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat, kunnen onze websites die gegevens weer raadplegen en u direct herkennen.

Waarom gebruiken we cookies?

Zuyd Groep verzamelt gegevens over het gebruik van onze websites in rapportages om inzicht te krijgen in het profiel van onze bezoekers. Een cookie registreert bijvoorbeeld hoe lang en hoe vaak een gebruiker een pagina heeft bezocht. Relevant voor ons, omdat wij zo kunnen zien welke artikelen de bezoekers interessant vinden of welke informatie zij nog missen op onze websites.

De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze websites kan worden overgebracht naar beveiligde servers van Zuyd Groep of van een derde partij. Google legt bijvoorbeeld informatie vast op servers in de Verenigde Staten.

Welke cookies gebruikt Zuyd Groep?

Er bestaan verschillende soorten cookies. Technische of functionele cookies zijn bijvoorbeeld nodig voor het functioneren van de website. Daarnaast zijn er ook cookies die de statistieken van de websites registreren of het gebruik van social media buttons mogelijk maken. In het onderstaande overzicht kunt u terugvinden welke cookies Zuyd Gerechtsdeurwaarders gebruikt en waarvoor.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze websites functioneren. Denk hierbij aan het opslaan van browserinstellingen, zodat onze websites optimaal op het beeldscherm zichtbaar zijn, het mogelijk is om te met ons te chatten, een gelijkmatige belasting van de website, waardoor die functioneel en bereikbaar blijft en het opsporen van mogelijk misbruik of mogelijke problemen op onze website.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelt Zuyd Groep met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze websites door de gebruikers. Hiermee kunnen we onze websites optimaliseren en verbeteren. Denk hierbij o.a. aan: Het IP-adres, het registreren van uw locatie, hoe vaak u onze websites bezoekt, welke browser u gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm en welk apparaat u gebruikt, de pagina waarop u op onze website binnenkomt, wanneer en hoe lang u onze website bezoekt of gebruikt, welke pagina’s u bezoekt en bij welke pagina u de website verlaat, of u gebruik maakt van functionaliteiten van de website, zoals het gebruiken van de chat, invullen van een formulier, afspelen van een filmpje en downloaden van documenten.

Advertentiecookies

Derden partijen kunnnen niet via onze websites adverteren. Wel plaatsen wij advertentiecookies op websites van derden, zoals Google, LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube. Om deze advertenties relevant te houden maken wij gebruik van cookies. Denk hierbij o.a. aan: het bijhouden hoe vaak en welke advertenties u al heeft ontvangen en het bijhouden of u op de advertenties klikt.

Veranderingen?

Deze cookieverklaring is afgestemd op de websites van Zuyd Groep. Eventuele aanpassingen rondom de cookie- wetgeving en/of veranderingen van deze sites, kunnen leiden tot wijzigingen in deze cookieverklaring. We mogen de inhoud van de verklaring en de cookies opgenomen in de lijst altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze pagina raadplegen voor de laatste versie.

Terug naar boven